Rozúčtování služeb

Firma ULIMEX se zabývá od počátku své činnosti službami spojenými s měřením a rozúčtováním energií a vody v bytovém a nebytovém fondu. Proto dnes můžeme nabídnout komplexní služby v oboru jednotlivým správcům bytového fondu. Tyto služby vycházejí z více jak devítiletých praktických zkušeností našich odborníků. Proto dnes nabízíme zákazníkům  systém rozúčtování tepla a vody, který je založen na širokém rozsahu kvalitní měřící techniky počínaje nejrozšířenějšími odpařovacími měřiči po elektronické systémy s dálkovým sběrem dat.

Naše možnosti

Firma ULIMEX nabízí pro rozúčtování nákladů na teplo v základní variantě systém založený na odpařovacích indikátorech vytápění, nebo na elektronických indikátorech vytápění bez radiového přenosu nebo s radiovým přenosem.
Měření a rozúčtování studené a teplé vody provádíme na schválených vodoměrech bez radiového přenosu nebo s radiovým přenosem. 
Vlastní rozúčtování provádí naši specialisté ve výpočetním středisku s programem, který byl vyvíjen českými odborníky na základě praktických poznatků, požadavků a zkušeností jak firem zabývajících se rozúčtováním, tak majitelů a správců bytového a nebytového fondu. Tento systém je stále upravován dle aktuální legislativy a případně doplňován o požadavky zákazníků.
Firma ULIMEX je členem ARTAV - Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu a aktivně se podílí na přípravě nové legislativy a norem v oboru.

Naše přednosti

Kontakt s uživateli bytů a nebytových prostor v místě - snažíme se v jednotlivých lokalitách zřizovat pobočky, abychom byli co nejblíže zákazníkům, aby v případě řešení nejasností nebo v případě, že potřebujete vyúčtování pouze objasnit, jsme Vám byli co nejblíže. Stačí pouze zajít v úřední den do naší kanceláře a naši pracovníci se Vám budou osobně věnovat.
Vysoká operativnost – veškeré činnosti související s rozúčtování (odečty, servis měřidel, vlastní rozúčtování) zajišťujeme vlastními techniky v sídle naší firmy nebo v našich pobočkách. Nejsme odkázáni na spolupráci cizích subjektů.
Vstup a výstup v elektronické podobě – náš systém umožňuje komunikovat s většinou systémů majitelů a správců bytového a nebytového fondu. Vstupy (uživatelé, stěhování, plochy, počty osob) přebíráme v datové podobě. Výstupy (vlastní rozúčtování se všemi údaji) předáváme v datové podobě.
Tím urychlujeme systém rozúčtování a minimalizujeme možnost chyby při ručním zpracování vstupů a výstupů.

Naše rozúčtování a legislativa

Servis měřidel a rozúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu a studenou vodu je vždy smluvně konkretizován. Odečty indikátorů vytápění a vodoměrů, výměna odpařovacích ampulí je prováděna jedenkrát ročně na konci rozúčtovacího období, které si stanoví objednatel, tak aby byly respektovány  termíny stanovené příslušnou vyhláškou. Na přání objednatele je možné provádět meziodečty v průběhu rozúčtovacího období.

Systém  rozúčtování probíhá  v souladu s právními normami, které stanovují pravidla pro rozúčtování jednotlivých nákladů spojených s užíváním bytových a nebytových prostor. Tato problematika se řídí zákonem 67/2013 Sb.. Pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody je tento zákon doplněn vyhláškou 269/2015 Sb.,  v případě studené vody se tento zákon odkazuje na vyhlášku 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. V případě poměrových rozdělovačů topných nákladů v souladu s výměrem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví číslo Z - 407/1995 ze dne 5.6.1996 o certifikaci indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění otopnými tělesy dle ČSN EN 834 a dle ČSN EN 835. Systém rozúčtování se neustále vylepšuje a je schopen zareagovat na aktuální požadavky při změnách legislativy.

Naše rozúčtování tepla

Při uplatňování principu poměrového měření tepla je základní podmínkou přesného určení spotřeby tepla na jednotlivých radiátorech jejich identifikace a výpočet výkonu. Nejpoužívanější typy radiátorů a otopných těles používaných v ČR mají v počítačovém programu své identifikační znaky. Založení těchto údajů předcházelo laboratorní odzkoušení jednotlivých typů. Technici, kteří provádí montáž rozdělovačů topných nákladů, pracují s pomocí technické montážní knihy na instalaci  poměrových rozdělovačů na otopná tělesa podle platných evropských a českých norem. Tato kniha obsahuje montážní metody, druhy otopných těles, včetně výrobce a metodiku nasazení pro různé podmínky.

Naše odpovědnost

Výsledné rozúčtování, při respektování vzájemných práv a odpovědností vymezených smlouvou a dalšími závaznými předpisy, je garantováno odpovědností firmy ULIMEX, která v případě soudního sporu správnost rozúčtování dokladuje.

Mohlo by vás dále zajímat:
  • 1 - Vzor formuláře Vyúčtování služeb spojených s bydlením.